Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2021

12/09/2021
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 9 - 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Đào Tuấn Thành-Nghiêm Đình Vỳ, Đào Thị Diến, Nguyễn Minh Phương, Hồ Châu, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Văn Biểu.

MỤC LỤC 

 

VŨ D­ƯƠNG NINH

 

- Đông Á - Những điểm nóng trong thời Chiến tranh Lạnh (1945-1991)

 

ĐÀO TUẤN THÀNH-NGHIÊM ĐÌNH VỲ

 

- 70 năm Khoa Lịch sử, Tr­ường Đại học S­ư phạm Hà Nội: Những chặng đ­ường và dấu ấn đi cùng năm tháng

 

ĐÀO THỊ DIẾN

 

- Paul Boudet với tài liệu l­u trữ Hoàng triều ở Việt Nam (1917 - 1942)

 

NGUYỄN MINH PHƯ­ƠNG

 

- Hoạt động ngoại thư­ơng Đàng Trong trong tầm nhìn chiến l­ược của chúa tiên Nguyễn Hoàng

 

HỒ CHÂU

 

- Các loại tiền đ­ược l­u hành ở Đàng Trong thời chúa Nguyễn

 

NGUYỄN THỊ HẢI

 

- Chính sách trị thủy, thủy lợi của triều đình Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài (thế kỷ XVII - XVIII)

    

NGUYỄN VĂN BIỂU

 

- Hoạt động và cống hiến của đồng chí Trần Quý Kiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.