Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2021

10/12/2021
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2021 có các bài viết của các tác giả sau: Trần Thị Thu Lương; Vũ Huy Phúc; Nguyễn Văn Phong-Nguyễn Ngọc Anh; Lê Bá Vương; Phạm Thị Hồng Hà; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Hữu Tâm.

 

MỤC LỤC 

 

 

TRẦN THỊ THU LƯƠNG

 

- Những đóng góp của họ Khúc nhìn từ vận động của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ X

 

VŨ HUY PHÚC

 

- Hai mươi năm đầu đô thị hóa Thành phố Sài Gòn (1860-1880)

 

NGUYỄN VĂN PHONG - NGUYỄN NGỌC ANH

 

- Bước đầu tìm hiểu văn bia Phật giáo Trúc lâm ở tỉnh Bắc Giang

 

LÊ BÁ VƯƠNG

 

- Đối sách của các chúa Nguyễn với tôn giáo, văn minh phương Tây ở Đàng Trong

 

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

 

- Công tác văn hóa tư tưởng trên công trường đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải

 

NGUYỄN VĂN QUÝ

 

- Hoạt động truyền bá kinh điển phật giáo ở Ấn Độ và Trung Quốc trong lịch sử

 

NGUYỄN HỮU TÂM

 

- Về xuất xứ lời hịch “Đánh cho để dài tóc...” của vua Quang Trung

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.