Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2022

08/06/2022
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Trần Thị Vinh, Đặng Ngọc Hà, Nguyễn Đình Cơ, Đinh Thị Thùy Hiên, Trương Thị Phương, Lê Văn Cử, Vũ Thị Thu Giang.

 

MỤC LỤC

 

TRẦN THỊ VINH

 

- Dạy học lịch sử chủ nghĩa tư bản trong chương trình giáo dục phổ thông mới: Một số vấn đề về nội dung

 

ĐẶNG NGỌC HÀ

 

- Hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật ở Đàng Trong thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII

 

NGUYỄN ĐÌNH CƠ

 

- Từ Trấn Giang đến tỉnh Cần Thơ (thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)

 

ĐINH THỊ THÙY HIÊN

 

- Quan điểm sử học của Nguyễn Văn Tố qua các bài viết trên Tạp chí Tri Tân

 

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

 

- Công tác tuyên truyền cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1930-1931

 

LÊ VĂN CỬ

 

- Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951-25/2/1952) trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

 

VŨ THỊ THU GIANG

 

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mỹ ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2021

 

 

Website: Viensuhoc

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.