Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2022

12/08/2022
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Cảnh Huệ, Nguyễn Công Thành, Phạm Minh Đức, Trần Xuân Hùng-Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Thị Dung Huyền, Gerhard Feldbauer.

 

MỤC LỤC

 

NGUYỄN CẢNH HUỆ

 

- Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022): 50 năm nhìn lại

 

NGUYỄN CÔNG THÀNH

 

- Nhận thức mới về “Cửa Kẻ Thử” của tỉnh Bình Định (thế kỷ XI-XVIII)

 

PHẠM MINH ĐỨC

 

- Xây dựng và sửa chữa cầu thời Nguyễn qua tư liệu văn bia

 

TRẦN XUÂN HÙNG - NGUYỄN THÚY HIỀN

 

- Một số yếu tố mới trong kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Yên đầu thế kỷ XX

 

NGUYỄN THỊ DUNG HUYỀN

 

- Hệ thống đào tạo cán bộ, nhân viên y tế ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 

GERHARD FELDBAUER

 

- Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam

 

 

Website: Viensuhoc

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.