Hội thảo khoa học “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng tháng Tám và Cách mạng tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”.

15/08/2015
Nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 15/8/2015, tại hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng tháng Tám và Cách mạng tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”.

 

Cách đây vừa tròn 70 năm, vào mùa thu năm 1945, thế giới đã chứng kiến một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, toàn thể nhân dân Việt Nam tập hợp dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Việt Minh đã tiến hành Cách mạng tháng Tám thắng lợi trong cả nước, sự kiện vĩ đại ấy gắn liền với địa danh Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, nơi lệnh Tổng khởi nghĩa được phát ra và truyền đi trong toàn quốc, làm nên cuộc cách mạng long trời chuyển đất, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với những đóng góp lớn lao trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và vị trí chiến lược, một lần nữa Tuyên Quang được lịch sử giao phó sứ mệnh là Thủ đô của Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và 65 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở tại 146 địa điểm trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo kháng chiến đi đến thắng lợi.

 

Hội thảo đã nhận được 149 tham luận, nội dung các tham luận chia làm 3 phần. Phần 1: Cách mạng tháng Tám và sự lựa chọn của lịch sử: Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng với cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 (30 tham luận); Phần 2: Tuyên Quang và cuộc cách mạng tháng Tám nhìn từ lịch sử và ý nghĩa đối với đất nước năm 1945 (55 tham luận); Phần 3: Dưới ngọn cờ của cách mạng tháng Tám, đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (64 tham luận).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sơn trao đổi cùng các đại biểu dự hội thảo.

 

Thành công của hội thảo một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; làm sáng tỏ thêm vị trí, vai trò của Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, những đóng góp, hy sinh lớn lao, những thành tựu đạt được của nhân dân các dân tộc trong Khu giải phóng qua các chặng đường cách mạng và sự nghiệp đối mới đất nước.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.