Hội thảo khoa học: “Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức và văn nghệ sỹ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975”

20/05/2012

Trong hai ngày 19 và 20-5-2012 tại Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân và Ban liên lạc phong trào học sinh, sinh viên miền Nam trước năm 1975 phối hợp tổ chức, đã diễn ra Hội thảo học: “Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức và văn nghệ sỹ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975”.  

60 tham luận của Hội thảo đã làm rõ những đóng góp của các lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức giai đoạn 1945-1975; Sự lãnh đạo của Cách mạng đối với phong trào yêu nước; Đại hội sinh viên thế giới tại Sài Gòn năm 1972; Phong trào đấu tranh yêu nước của giới Công giáo miền Nam và báo chí, văn nghệ tiến bộ… Hội thảo đã góp phần phục dựng bức tranh sống động về phong trào đấu tranh gian khổ ở thành thị miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Hội thảo cũng mở ra triển vọng tổ chức diễn đàn Sống đẹp, trên tinh thần đào tạo “lấy nhân văn làm nền tảng” khởi đầu ở Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Mai Thị Huyền

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.