Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2011)"

28/01/2011

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về nước, ngày 28-1-2011, tại Hà Nội, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học "Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2011)".

Text Box:  Gần 50 tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề: Tầm nhìn chiến lược của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước... Vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng và thành lập Mặt trận Việt Minh; Nêu bật giá trị to lớn về tư tưởng và thực tiễn chỉ đạo công tác vận động quần chúng; Tư tưởng và thực tiễn công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi công tác cán bộ là gốc của mọi công việc; Tư tưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc…

Hội thảo khẳng định sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1941 mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

C.Tin

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.