Hội thảo khoa học: "Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng thời kỳ 1941 đến 1945"

10/03/2011

Ngày 10-3-2011, tại Cao Bằng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Sở Văn húa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, xỏc minh tư liệu và giá trị lịch sử về Chủ tịch Hồ ChíMinh với Cao Bằng thời kỳ 1941 đến 1945”.

Các tham luận của tại Hội thảo tập trung vào 4 phần: Nghiên cứu, xác minh những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1941; Nghiên cứu, xác minh tư liệu, các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1941-1945; Công tác bảo tồn, tôn tạo khu di tícch Pác Bó-Cao Bằng; Phát huy giá trị sự kiện lịch sử ở các bảo tàng, di tích.    

Hội thảo khẳng định giỏ trị lịch sử của các sự kiện đó diễn ra tại Cao Bằng; nghiên cứu, cung cấp, xác minh những tư liệu và sự kiện lịch sử đó diễn ra, làm sáng tỏ hơn quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, nơi Người dừng chân đầu tiên để cùng Đảng ta lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.