Tọa đàm khoa học: “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp”

22/04/2011

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2011).                

Đồng chí Hà Huy Tập sinh trưởng trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), tỉnh Hà Tĩnh. Được kế thừa truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, Hà Huy Tập là một trong số những thanh niên ưu tú thuộc thế hệ cách mạng đầu tiên của Hà Tĩnh.        

Các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu làm rõ những hoạt động, cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và khẳng định: Đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương kiên trung bất khuất, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.     

Đồng chí Hà Huy Tập có những đóng góp quan trọng trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; có nhiều cống hiến trong việc khôi phục tổ chức và cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938), đồng chí Hà Huy Tập tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng quần chúng, khôi phục các tổ chức Đảng, kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương; triệu tập và chủ trì ba Hội nghị Trung ương; tổng kết tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng để đưa phong trào đấu tranh cách mạng phát triển lên một bước mới...         

Đồng chí Hà Huy Tập có ý thức nghiên cứu lịch sử Đảng từ rất sớm, chú trọng tổng kết các kinh nghiệm lịch sử, thành công và chưa thành công ở từng thời kỳ hoạt động của Đảng để soi sáng các vấn đề hiện tại. Đồng chí đã soạn thảo nhiều bài viết và công trình về lịch sử Đảng những năm đầu thời kỳ dựng Đảng. Các bài viết này đã góp phần vào công tác tuyên truyền, nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, đem lại niềm tự hào, niềm tin cho quần chúng trong giai đoạn cách mạng thoái trào... Đây là những tư liệu tham khảo quý đối với công tác nghiên cứu lịch sử Đảng hiện nay.  

Ngô Vương Anh

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.