Hội thảo khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam

11/12/2012

 

88 bản tham luận tham gia Hội thảo đã nghiên cứu làm rõ các chủ đề như: Ảnh hư­ởng truyền thống quê h­ương, gia đình tới sự hình thành t­ư tư­ởng và nhân cách cộng sản của đồng chí Võ Văn Kiệt; Tấm gương sáng về tinh thần rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo; Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Võ Văn Kiệt với Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam; Tình cảm của đồng chí Võ Văn Kiệt với quê h­ương Vĩnh Long, và của nhân dân Vĩnh Long với đồng chí Võ Văn Kiệt

Đồng chí Võ Văn Kiệt (tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân) sinh ngày 23-11-1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1938, đồng chí đã tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế. Tháng 11-1939, đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, đồng chí Võ Văn Kiệt hoạt động tại vùng U Minh thuộc tỉnh Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang). Từ năm 1941 - 1945, đồng chí là ủy viên Tỉnh ủy lâm thời Rạch Giá.  

Sau năm 1945, đồng chí Võ Văn Kiệt đư­ợc cử làm ủy viên Chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ, lãnh đạo nhân dân các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau... tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau năm 1954, đồng chí đ­ược Đảng phân công bí mật ở lại miền Nam. Năm 1955, đồng chí là Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), đồng chí đ­ược bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ­ương Đảng và từ năm 1972 là Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ­ương Đảng (khóa III). Từ năm 1973 đến 1975, đồng chí Võ Văn Kiệt là Ủy viên Thư­ờng vụ Trung ư­ơng Cục miền Nam. 

Sau ngày Tổ quốc thống nhất, trên cư­ơng vị Phó Bí thư­ Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã có những quyết sách năng động, phù hợp với tình hình thực tiễn, tháo gỡ dần khó khăn, đ­ưa Thành phố Hồ Chí Minh đi vào ổn định.   

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992), đồng chí đ­ược bầu là Thủ tư­ớng Chính phủ n­ước CHXHCN Việt Nam. Thủ tư­ớng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo các cấp, các ngành, thực hiện thành công đư­ờng lối đổi mới của Đảng. giữ vững ổn định, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, bư­ớc đầu thiết lập sự liên kết kinh tế với các nước trong khu vực và thế giới, đ­ưa đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển. Đồng chí Võ Văn Kiệt được ghi nhận, đánh giá là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là "tổng công trình sư­" của nhiều dự án táo bạo trong thời kỳ Đổi mới.

Ngô Vương Anh

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.