Hội thảo khoa học “Danh nhân Văn hóa Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục (1842 - 1923)”

06/12/2012

 

Cao Xuân Dục (1842-1923), quê xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. Ông là người có tấm lòng yêu nước, thương dân, có tinh thần nhân ái cao cả và là một nhân cách lớn. Trên các cương vị của mình, ông đã có nhiều công lao trong việc chỉ đạo phát triển giáo dục, đào tạo hiền tài, sưu tầm các di sản văn hóa và biên soạn nhiều bộ sách quý về lịch sử, văn hóa cho đất nước.     

Cao Xuân Dục là Thượng thư Bộ Học đầu tiên trong thời Nguyễn và trong cả lịch sử giáo dục Việt Nam nói chung. Với quan điểm “từ bỏ hư văn”, “chú trọng thực học”; nêu cao phương châm: học để làm người, học để phục vụ cho đời, lấy tri thức mới để làm phong phú cho tri thức cũ, “mở mang tân học để bảo tồn cựu học”, ông là nhà giáo dục cấp tiến. Cao Xuân Dục là nhà sử học. Ông từng giữ chức Tổng tài Quốc sử quán, tham gia biên soạn và biên soạn nhiều công trình lớn như: Đại Nam thực lục, Đại Nam chính biên liệt truyện, nhị tập, Quốc triều sử toát yếu... Khi làm quan tại các địa phương, ông vẫn dành nhiều thời gian và công sức tham gia biên soạn các bộ sách Quốc triều hương khoa lục, Quốc triều khoa bảng lục... Đến nay, Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn lưu giữ được 21 cuốn sách do ông biên soạn, 19 cuốn sách khác ông cùng đồng nghiệp biên soạn về nhiều chủ đề khác nhau. Cao Xuân Dục còn là nhà thơ, nhà văn, nhà luật học, nhà thủy lợi có nhiều quan điểm tiến bộ và nhiều cống hiến...     

Ngô Vương Anh

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.