Hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”

02/01/2022
Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm tri ân những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân.

 

Ngày 17/12/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”.  

          

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

 

Cách đây 75 năm, vào tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam triệu người như một, nhất tề đứng lên, với tinh thần: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 60 ngày đêm khói lửa mở đầu toàn quốc kháng chiến đã tạo động lực, niềm tin để quân và dân ta chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ; là tiền đề đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

75 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện mở đầu Toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị thời sự; khẳng định ý chí kiên cường, lòng quả cảm, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khí thế của những ngày toàn quốc kháng chiến tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

 

Với 35 tham luận gửi tới hội thảo, 11 tham luận trình bày trực tiếp, hội thảo đã tập trung phân tích bối cảnh lịch sử và âm mưu, dã tâm quay trở lại xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và nghệ thuật mở đầu cuộc kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nêu bật ý chí và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đánh giá tầm vóc, giá trị lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến và đúc kết những bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

 

 

Các tham luận thống nhất khẳng định, toàn quốc kháng chiến - cuộc tổng giao chiến đầu tiên thắng lợi thể hiện đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tài tình, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là nghệ thuật huy động lực lượng, phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

 

Nhận định thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến chuyển nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định rất khó dự báo. Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, với nhiều biến thể mới, tác động tiêu cực tới nền kinh tế và đời sống xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, cùng với khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.. tham luận tại Hội thảo các đại biểu cho rằng, để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy cao độ quyết tâm chính trị, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.    

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.