Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giàu tính lý luận và thực tiễn

06/02/2022
Với hơn 460 trang, 29 bài viết, bài phát biểu, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,...

 

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; là khát vọng vươn tới của nhân dân ta. Điểm đến của con đường mà toàn dân đang đi ngày càng hiện rõ, nhưng có không ít vấn đề đặt ra. Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, ra mắt bạn đọc trong ít ngày nữa sẽ lý giải thấu đáo các vấn đề lớn ấy.

 

Với hơn 460 trang, 29 bài viết, bài phát biểu, cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,... Qua đó, giúp người đọc hiểu rõ hơn con đường chúng ta đang đi và đi như thế nào, bằng cách nào để đến điểm hẹn như Đại hội XIII của Đảng đã xác định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường tiếp theo.

 

Hướng tới một xã hội thật sự vì con người  

 

Hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là qua 36 năm đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Trong bài đầu tiên mà đầu đề được lấy làm tên cuốn sách, Tổng Bí thư đã đặt ra nhiều câu hỏi và tập trung lý giải một cách thuyết phục. Bằng tư duy khoa học, lập luận sắc bén với niềm tin yêu mãnh liệt vào mục tiêu, lý tưởng của cách mạng nước ta, tác giả đã trả lời từng câu hỏi: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam?

 

Các câu hỏi lớn ấy cũng là những vấn đề cơ bản của cách mạng nước ta, xuyên suốt nội dung cuốn sách; qua mỗi bài, từng vấn đề lại được phân tích rõ hơn, truyền niềm tin vào CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho người đọc. Đã có không ít công trình nghiên cứu về vấn đề này, song cách tiếp cận, luận giải của Tổng Bí thư có nhiều điểm mới, biện chứng và cụ thể, toàn diện và sâu sắc hơn với cách thể hiện dung dị, gần gũi, lấy thực tiễn để chứng minh, làm cho cuốn sách vừa giàu tính lý luận, vừa mang đậm hơi thở cuộc sống. Qua mỗi bài viết, người đọc càng vững tin xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng tới là một xã hội thật sự vì con người; phát triển kinh tế luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân,...

 

Đọc các bài viết trong cuốn sách, ai cũng cảm nhận được rằng, đây không những là tầm cao trí tuệ của người làm công tác nghiên cứu lý luận chính trị mà còn là kết quả của quá trình dày công tổng kết thực tiễn và nhiều năm trực tiếp cùng toàn Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; trăn trở, tìm tòi cách thức giải quyết những vấn đề đang đặt ra hiện nay. Sức lan tỏa của các bài viết không chỉ ở giá trị tư tưởng, nội dung mà còn bởi sự cống hiến của chính tác giả, nói đi đôi với làm, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nghiêm minh và cũng rất nhân văn; có lối sống trong sáng, liêm khiết, không màng quyền lợi và danh vọng. Sự hòa quyện giữa tư tưởng, nội dung, cách lý giải, cách thể hiện với tình cảm, tâm huyết, phong cách, lối sống, đặc biệt là hình ảnh, niềm tin yêu của nhân dân dành cho Tổng Bí thư làm nên sức hấp dẫn, cuốn hút riêng của cuốn sách. Với cuốn sách xuất bản lần này, thêm một lần nữa minh chứng cho đánh giá của Đảng Cộng sản Liên bang Nga được ghi trong Nghị quyết ngày 14/4/2020, về việc trao tặng Giải thưởng Lênin, một giải thưởng lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân có công đóng góp xuất sắc trong hoạt động xã hội và có nhiều đóng góp làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin,... Đối với Tổng Bí thư Đảng ta, Nghị quyết ghi "đã có những đóng góp cá nhân to lớn vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển phong trào cộng sản trong giai đoạn hiện nay; nhiều năm hoạt động nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin; nghiên cứu khoa học những vấn đề thời sự của chủ nghĩa xã hội khi còn là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Chủ tịch Hội đồng Lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;…".

 

Biến quyết sách của Đảng thành hiện thực sinh động

 

Mỗi bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong cuốn sách gắn liền với một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như Đại hội XIII của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ; kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đại hội công đoàn, nông dân,… hay đề cập đến một lĩnh vực, một ngành cụ thể. Dù trong bối cảnh nào, các bài viết đó đều nhằm phân tích, trả lời cho câu hỏi đi lên CNXH bằng cách nào; làm thế nào để biến các quyết sách của Đảng, trước mắt là Nghị quyết Đại hội XIII thành hiện thực sinh động, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sự bình yên cho nhân dân. Đối với Quốc hội, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đối với Chính phủ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp; là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện, biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thành hiện thực sinh động,…

 

Điểm mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ này là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu nhiệm kỳ. Những bài phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị của Mặt trận, các ngành nội chính, xây dựng Đảng, văn hóa, đối ngoại,… vừa đi sâu vào lĩnh vực cụ thể của từng ngành, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, vừa thể hiện tầm nhìn bao quát chung đối với toàn Đảng, với cả nước, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần năng động, sáng tạo, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh,… Các cơ quan nội chính phải công tâm, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén" và "lá chắn vững chắc" để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội. Về văn hóa, phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, sức mạnh nội sinh và là động lực quan trọng để phát triển đất nước, "soi đường cho quốc dân đi". Về đối ngoại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc dân tộc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam,...

 

Những vấn đề Tổng Bí thư đề cập trong cuốn sách là vấn đề lý luận chung hay đối với các ngành, các cấp đều có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đông đảo cán bộ, đảng viên và cả dân tộc vững tin vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan cả về thành tựu và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, Tổng Bí thư đã định hướng các giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện. Đó cũng chính là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, thể hiện những vấn đề cốt lõi, cơ bản của cách mạng Việt Nam.   

 

Cuốn sách là tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tiếp tục vững bước trên hành trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.