Thông tin Nghiên cứu Lịch sử Công an ra số đầu tiên

13/09/2012

45 năm qua hoạt động và những kết quả nghiên cứu lịch sử, Bảo tàng Công an đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng lý luận, giáo dục và tuyên truyền về truyền thống Công an nhân dân. Trước yêu cầu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, Bộ Công an đã quyết định xuất bản tờ Thông tin Nghiên cứu Lịch sử Công an. Mục đích của tờ Thông tin Nghiên cứu Lịch sử Công an nhằm: Thực hiên thông tin trong lực lượng Công an nhân dân; phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thông Công an nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng, di tích công an nhân dân; thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu, tổng kết lịch sử và tuyên truyền truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

 

Số đầu tiên xuất bản vào tháng 1-2011, dày 100 trang (kể cả 4 trang bìa), gồm 4 chuyên mục: Vấn đề chung; Nghiên cứu trao đổi; Sự kiện - Nhân vật; Thông tin tư liệu; Tin vắn.

Địa chỉ trụ sở: Số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: (069)41044.

Linh Nam

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.