Hội thảo khoa học Quốc gia: "Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội"

06/05/2020
Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam...

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), ngày 16-1-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương, tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội".

 

 

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận và tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. 

 

 

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.    

 

 

Nhìn lại chặng đường lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, các tham luận đã phân tích, lý giải và tiếp tục khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng kịp thời, đầy đủ những đòi hỏi bức thiết để giành độc lập, tự do và dân chủ nhân dân. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất trong phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự đoàn kết thống nhất của chiến sỹ tiền phong vì lợi ích của giai cấp, dân tộc. Đó là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tại Việt Nam. Đảng Cộng sản ra đời đã chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sau khi thành lập, Đảng đã ban hành cương lĩnh chính trị, đưa ra đường lối đúng đắn với từng giai đoạn cách mạng.    

 

 

Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam... Đó là định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện, thực hiện chính sách xã hội vì con người; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân, vì nhân dân;… Những thành tựu to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

 

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.