Hội thảo khoa học “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”

10/05/2020
Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu mới trên thế giới và ở Việt Nam đối với việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước.

Ngày 15/1/2020, tại Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”. Hội thảo thuộc khuôn khổ đề tài khoa học “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, mã số KX.02.11/16-20”.  

 

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu mới trên thế giới và ở Việt Nam đối với việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước. Trong nội dung này, các tham luận cho rằng, cần phải xác định rõ bối cảnh, yêu cầu mới; đặc biệt là bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động như thế nào đến việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước ở Việt Nam hiện nay.   

 

Trên cơ sở đó, các tham luận đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Qua quá trình phân tích, đánh giá thực tiễn vận dụng, cần xác định lại những luận điểm nào của chủ  nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng; những luận điểm nào đã bị thực tiễn vượt qua hoặc không phù hợp với thực tiễn Việt Nam; những luận điểm nào cần tiếp tục bổ sung, phát triển và kiến nghị phù hợp với đặc thù Việt Nam.  

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.