Viện Sử học xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ giai đoạn 2021-2022

02/06/2020
Ngày 14/5/2020, tại Hội trường Viện Sử học đã diễn ra buổi xét duyệt thuyết minh cho 5 đề tài khoa học cấp cơ Bộ của Viện sử học năm 2021-2022.

Ngày 14/5/2020, tại Hội trường Viện Sử học, Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đã tiến ngành xét duyệt thuyết minh 5 đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2021-2022:

 

1.     Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2006 đến năm 2016 do PGS. TS. Đinh Quang Hải chủ nhiệm

 

2.     Làng xã Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ đất nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XV do PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ chủ nhiệm

 

3.     Nông thôn Nam Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945 do TS. Trần Thị Phương Hoa chủ nhiệm

 

4.     Thủy lợi Việt Nam từ năm 1858 đén năm 1945 do TS. Bùi Thị Hà chủ nhiệm

 

5.    Thủy lợi miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 do TS. Phạm Thị Hồng Hà chủ nhiệm

 

 

Kết quả: Tất cả 5 đề tài cấp Bộ đã được thông qua bản thuyết minh. Sau buổi xét duyệt thuyết minh, chủ nhiệm các đề tài tiến hành chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng để tiến hành xét duyệt cấp Viện Hàn lâm.

 

Một số hình ảnh về buổi xét duyệt

 

 

 

 

H.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.