Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam xét duyệt thuyết minh 5 đề tài cấp Bộ của Viện Sử học giai đoạn 2021-2022

07/06/2020

Chiều ngày 6/6/2020, tại phòng họp 3C, số 1B Liễu Giai, Hà Nội đã diễn ra buổi xét duyệt thuyết minh đối với 5 đề tài cấp Bộ năm 2021-2022 của Viện Sử học.

 

Tham dự buổi xét duyệt có GS.TS Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đại diện Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch Tài chính Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng các chủ nhiệm và thành viên tham gia đề tài.

 

Hội đồng cấp Bộ xét thuyết minh cho đề tài "Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2006 đến năm 2016" do PGS.TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức - chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Nguyễn Văn Khánh (ĐH KHXH&NV) - ủy viên; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Đình Lê (ĐH KHXH&NV) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (Viện Sử học) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật (Viện Sử học) - ủy viên; TS. Lý Hoàng Mai (Viện Kinh tế Việt Nam)- ủy viên; ThS. Hoàng Thu Hiền (Ban Quản lý Khoa học)- thư ký Hành chính.

 

 

 

Hội đồng cấp Bộ xét thuyết minh cho đề tài "Làng xã Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ đất nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XV" do PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ làm chủ nhiệm gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức - chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ủy viên; PGS.TS. Vũ Văn Quân (Đh KHXH&NV) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Đình Lê (ĐH KHXH&NV) - ủy viên; PGS.TS.Đinh Quang Hải (Viện Sử học) - ủy viên; TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện Nghiên cứu Trung Quốc) - ủy viên; TS. Trần Thị Phương Hoa (Viện Sử học) - ủy viên; ThS. Hoàng Thu Hiền (Ban Quản lý Khoa học)- thư ký Hành chính.

 

 

 

Hội đồng cấp Bộ xét thuyết minh cho đề tài "Nông thôn Nam Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945" do TS. Trần Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức - chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ủy viên; PGS.TS. Trần Ngọc Long (Viện Lịch sử Quân sự) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên (Viện Lịch sử Đảng) - ủy viên; PGS.TS.Đinh Quang Hải (Viện Sử học) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật (Viện Sử học) - ủy viên; TS. Lý Hoàng Mai (Viện Kinh tế Việt Nam); ThS. Hoàng Thu Hiền (Ban Quản lý Khoa học)- thư ký Hành chính.

 

 

Hội đồng cấp Bộ xét thuyết minh cho đề tài "Thủy lợi miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975" do TS. Phạm Thị Hồng Hà làm chủ nhiệm gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức - chủ tịch Hội đồng; GS.TS Phạm Hồng Tung (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ủy viên; GS.TS. Nguyễn Văn Khánh (ĐH KHXH&NV)- ủy viên; PGS.TS. Vũ Văn Quân (ĐH KHXH&NV) - Ủy viên; PGS.TS.Đinh Quang Hải (Viện Sử học) - ủy viên; TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện Nghiên cứu Trung Quốc) - ủy viên; TS. Lý Hoàng Mai (Viện Kinh tế Việt Nam); ThS. Hoàng Thu Hiền (Ban Quản lý Khoa học)- thư ký Hành chính.

 

 

Hội đồng cấp Bộ xét thuyết minh cho đề tài "Thủy lợi Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1945" do TS. Bùi Thị Hà làm chủ nhiệm gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức - chủ tịch Hội đồng; GS.TS Phạm Hồng Tung (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ủy viên; GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc (ĐH Quốc gia Hà Nội)- ủy viên;  PGS.TS. Trần Ngọc Long (Viện Lịch sử Quân sự) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên (Viện Lịch sử Đảng) - ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (Viện Sử học) - ủy viên; TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện Nghiên cứu Trung Quốc) - ủy viên; ThS. Hoàng Thu Hiền (Ban Quản lý Khoa học)- thư ký Hành chính.

 

 

 

Tất cả 5 đề tài cấp Bộ đã được các thành viên Hội đồng nhận xét, góp ý điều chỉnh một vài nội dung trong thuyết minh như tên đề tài, phạm vi nghiên cứu, nguồn tài liệu...v...v.. Kết quả, cả 5 đề tài đều được thông qua bản thuyết minh. Sau buổi xét duyệt thuyết minh, chủ nhiệm các đề tài tiến hành chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng để tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi lên Bộ Khoa học Công nghệ.

 

Hà Hoàng

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.