Thông báo về việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19

06/09/2021

 

Căn cứ nội dung của Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo số 1557/TB-BCĐCOVID-19 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trụ sở tại Thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp sau để thực hiện phòng, chống COVID-19:

 

1. Phổ biến, quán triệt, yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách hàng đầu. Viên chức của Viện Hàn lâm phải chấp hành nghiêm túc pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn, cảnh báo, phương án phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo phương án phân vùng do chính quyền các cấp của Thành phố Hà Nội thực hiện theo chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 

2. Tiếp tục bố trí viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tiến hành phân công lịch trực cơ quan từ 6h00 ngày 06/9/2021 đến 06h00 ngày 21/9/2021 và báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Viện Hàn lâm). Chịu trách nhiệm xét duyệt, cấp Giấy đi đường cho viên chức và người lao động thuộc quyền theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, cháy nổ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào trụ sở cơ quan bằng mã QR Cocde (chỉ những người được phân công nhiệm vụ mới được phép đến làm việc trực tiếp tại cơ quan).

 

3. Chủ động theo dõi, bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19; chấp hành nghiên chế độ thông tin, báo cáo trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Người đứng đầu cấp uỷ, đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý bị lây nhiễm dịch bênh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có các vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo qua Phòng Y tế, Văn phòng Viện Hàn lâm theo địa chỉ email phongytevass@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, điện thoại: 0912255881.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.