Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2021

01/10/2021

 

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Sử học đã gửi Công văn số 155/VSH-TCHC đến Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Qua Ban Kế hoạch - Tài chính) về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2021.

 

1. Nội dung công khai: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021.

2. Hình thức công khai: 

- Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học.

- Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học.

3. Thời gian công khai: Ngày 1/10/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.