Viện Sử học công khai quyết toán ngân sách năm 2020

06/10/2021

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Viện Sử học đã có công văn số 167a/VSH-TCHC gửi Củ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN (Qua Ban Kế hoạch - Tài chính) báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020: 

 

- Nội dung công khai: Thông báo xét duyệt Quyết toán ngân sách năm 2020 theo thông báo số 11703/TB-KHXH ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

 

- Thời gian công khai: Ngày 14/10/2021

 

Viện Sử học cũng đã ra Quyết định số 118/QĐ-VSH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (theo biểu đính kèm)

 

 

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020

 

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020

 

hhttp://<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1s-j75kOTqjmTkbjo5mP5LEsA8XCRQ4Ef/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.