Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

01/11/2021

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Căn cứ công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10.2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trưởng triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Ban Lãnh đạo Viện Sử học đã ra thông báo tới toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động của Viện trở lại làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các yêu cầu của Chính phủ và cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.