Viện Sử học công khai điều chỉnh Dự toán ngân sách năm 2023

08/08/2023
Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Viện Sử học đã có công văn số 158a/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023:

- Nội dung công khai:

Công khai dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2023 theo Quyết định số 395/QĐ-KHXH ngày 14/4/2023

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

- Thời gian công khai: Ngày 21/7/2023

Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-VSH về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Sử học (theo file đính kèm). 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.