Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học

03/11/2021

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang đã kí Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế các Quyết định số 2170/QĐ-KHXH ngày 18/12/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Sử học và Quyết định số 2282/QĐ-KHXH ngày 18/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành các Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Sử học.

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gồm có 05 chương và 32 điều:

 

Chương I: Các quy định chung (điều 1- 2)

Quy định vị trí, địa điểm và tư cách pháp lý của Viện Sử học.

 

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (điều 3 - 7)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức chung của Viện Sử học và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức cấu thành. Trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn (Phòng Nghiên cứu Lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu lịch sử Hiện đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Lịch sử thế giới, Phòng Nghiên cứu lịch sử Địa phương và Chuyên ngành), phòng chức năng ( Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử) và Hội đồng khoa học của Viện Sử học.

 

Chương III: Nguyên tắc hoạt động và các mối quan hệ (điều 8 - 21 )

Quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Thư kí tòa soạn, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phụ trách kế toán và các nghĩa vụ, quyền hạn của viên chức, người lao động. Từ điều 19 đến điều 21 quy định mối quan hệ trong hoạt động của Viện Sử học, quan hệ trong hoạt động với Viện Hàn lâm và các tổ chức, đơn vị khác trong Viện Hàn lâm KHXH và các đơn vị khác bên ngoài Viện Hàn lâm.

 

Chương IV: Chế độ làm việc, nguồn tài chính (điều 22 - 28)

Quy định về thời gian làm việc, chế độ họp, chế độ thông tin, chế độ báo cáo, nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý tài sản của đơn vị.

 

Chương V: Khen thưởng, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành (điều 29 - 32)

Quy định về các công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quy định về chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học được phổ biến rộng rãi đến tất cả các viên chức, người lao động của đơn vị. Toàn bộ viên chức, người lao động của đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo đúng các điều khoản đã ban hành của Quy định này.

Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, nếu có những điều, khoản chưa phù hợp cần phải bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế, Viện trưởng Viện Sử học có trách nhiệm trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét và quyết định.

 

 

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.