Viện Sử học công khai dự toán ngân sách năm 2022

04/01/2022

- Nội dung công khai: Công khai Dự toán ngân sách năm 2022 theo Quyết định số 1841/QĐ-KHXH ngày 31/12/2021

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

- Thời gian công khai: Ngày 10/1/2022

Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VSH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (theo biểu đính kèm). 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.