Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây từ năm 1986 đến năm 2008”

11/10/2017

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Mai Thúc Hiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Quang Hải.

 

 

NCS. Mai Thúc Hiệp bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng

    

         Mục đích nghiên cứu của luận án       

Luận án trình bày khái quát về huyện Thanh Oai trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội trước năm 1986; Làm rõ quá trình chuyển biến về kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai từ năm 1986 đến năm 2008; Qua đó, rút ra một số đặc trưng từ sự chuyển biến về kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai trong giai đoạn này.

 

         Những đóng góp mới của luận án

Luận án phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử và những yếu tố tác động quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai từ năm 1986 đến năm 2008; phục dựng lại bức tranh tương đối toàn diện, có hệ thống về quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai. Nhận xét, đánh giá về những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai từ năm 1986 đến năm 2008 và nêu một số vấn đề đặt ra đối với quá trình chuyển biến đó kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai trong thời gian tới.

 

         Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Ý nghĩa lý luận: Là một công trình nghiên cứu về lịch sử kinh tế - xã hội, luận án góp phần cung cấp và làm phong phú thêm nguồn tư liệu về kinh tế và xã hội của huyện Thanh Oai trong gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; Đồng thời, góp phần bổ sung thêm cơ sở lý luận về phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

 

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và đặc biệt đối với huyện Thanh Oai trong việc hoạch định chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay; Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập về lịch sử huyện Thanh Oai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

 

Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Mai Thúc Hiệp

 

 

          Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Theo http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.