Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Thủ công nghiệp và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII”

03/06/2018
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thùy Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Lê Thùy Linh

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

        Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII, luận án làm sáng tỏ mối quan hệ của kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp. Từ đó, luận án tập trung làm rõ các tác động của thủ công nghiệp, thương nghiệp đối với sự phát triển kinh tế hàng hóa, tác động đối với chính trị, quân sự, chuyển biến kinh tế - xã hội Đàng Ngoài và đánh giá sự dự nhập thương mại khu vực, quốc tế của Đàng Ngoài trong các thế kỷ XVII - XVIII.

 

 Những đóng góp mới của luận án

 

       - Luận án rút ra được đặc điểm, xu hướng phát triển của kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII.

 

      - Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế thủ công nghiệp và kinh tế thương nghiệp thế kỷ XVII - XVIII được làm rõ: thủ công nghiệp cung cấp nguồn hàng cho các hoạt động thương nghiệp. Thương nghiệp tác động trở lại đối với hoạt động kinh tế thủ công nghiệp.

 

       - Luận án phân tích được những tác động của kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp đối với chính trị, kinh tế, xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII.

 

      - Đồng thời, luận án chứng minh được vai trò của kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp trong sự dự nhập thương mại khu vực và quốc tế của Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII.

 

 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Trên cơ sở phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học và nguồn tài liệu tin cậy, luận án cung cấp những kết quả nghiên cứu về đặc điểm và xu hướng phát triển của kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp của Đàng Ngoài trong 2 thế kỷ XVII - XVIII, góp phần hiểu sâu hơn về kinh tế Việt Nam trong quá khứ.

 

        Luận án Thủ công nghiệp và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII cho thấy mối quan hệ giữa kinh tế thủ công nghiệp và kinh tế thương nghiệp, sự tác động qua lại giữa hai bộ phận kinh tế, qua đó, có thể rút ra được những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hiện nay.

 

       Luận án đưa ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay cũng như việc phải bảo tồn và phát huy giá trị của các nghề thủ công và các làng nghề truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 

 

      Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

PV tổng hợp (theo gass.edu.vn)

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)