Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình năm 1992 đến năm 2012”

02/06/2018
Ngày 09 tháng 05 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Mã số: 92 29 013. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà.

 

 

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Mỹ Hạnh.

 

Mục đích nghiên cứu:

 

       Luận án làm rõ những chuyển biến về cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình qua hai giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2000 và từ năm 2001 đến năm 2012. Từ đó, rút ra một số nhận xét, đánh giá về đặc điểm chuyển biến cơ cấu kinh tế, phân tích những tiềm năng, xu hướng và những vấn đề tiếp tục đặt ra trong phát triển kinh tế của Ninh Bình trong giai đoạn sắp tới.

 

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

 

       - Phân tích, đánh giá một cách khách quan, chỉ ra những chuyển biến quan trọng về cơ cấu kinh tế của Ninh Bình qua các giai đoạn lịch sử từ năm 1992 đến năm 2000 và từ năm 2001 đến năm 2012.

 

       - Nêu những nhận xét, đánh giá trong quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội Ninh Bình trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

       - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy các ngành có liên quan tại địa phương.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

       Về lý luận, góp phần khẳng định sự đúng đắn của đường lối Đổi mới về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đảng qua sự vận dụng vào thực tiễn của tỉnh Ninh Bình. Luận án đóng góp thêm tư liệu nghiên cứu về địa phương, phân tích toàn diện về quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế tại Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2012.

 

       Về thực tiễn, luận án góp phần tổng kết thực tiễn gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng trên một địa phương cụ thể, trong một lĩnh vực nhất định – lĩnh vực kinh tế.

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

PV tổng hợp (theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)