Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010”

08/08/2018
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Sỹ Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Quang Hải.

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

        Luận giải và làm sáng tỏ thực trạng quá trình phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rút ra những kinh nghiệm góp phần phục vụ cho công tác hoạch định và phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án làm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục phổ thông và sự vận dụng của tỉnh Hòa Bình vào thực tiễn địa phương.

 

       Luận án phân tích những yếu tố tác động và tái hiện lại bức tranh khá đầy đủ, toàn diện, có hệ thống về thực trạng giáo dục phổ thông ở tỉnh Hoà Bình từ năm 1991 đến năm 2010.

 

       Luận án rút ra đặc điểm chủ yếu, một số kinh nghiệm và đặt ra một số vấn đề đối với phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình trong các giai đoạn tiếp theo.

 

 

 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và các luận cứ khoa học về phát triển giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng, cũng như góp phần vào việc nghiên cứu và bổ sung lý luận về lịch sử phát triển giáo dục ở Việt Nam.

 

       Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đóng góp thêm tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình nói riêng, lịch sử giáo dục Việt Nam nói chung.

 

       Từ kết quả nghiên cứu, giúp cho việc hoạch định chủ trương phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

 

        Luận án góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương cho học sinh các cấp trong tỉnh.

 

 

PGS.TS. Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

PV

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)