Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Vai trò của lực lượng dân quân du kích ở địa bàn vùng ven Sài Gòn trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)”

02/10/2018
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thế Tài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hồ Sơn Đài; 2. PGS.TS. Trần Nam Tiến.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Lê Thế Tài

 

 

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Luận án làm sáng rõ quá trình hình thành, phát triển, đặc điểm, sự sáng tạo và độc đáo trong tổ chức hoạt động, tác chiến, trong đó nêu rõ vai trò của lực lượng dân quân du kích ở địa bàn vùng ven Sài Gòn trong 30 năm chiến tranh giải phóng, góp phần bổ sung vào kho tàng lý luận chung về chiến tranh nhân dân của Việt Nam, phát triển công tác nghiên cứu, giảng dạy nghệ thuật quân sự và cung cấp một số luận cứ khoa học cho công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong công cuộc đổi mới.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án đã tập hợp, thẩm định mảng tư liệu, tài liệu, nhất là những tư liệu gốc về lực lượng dân quân du kích ở địa bàn vùng ven Sài Gòn trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975), trong đó có một số tư liệu chưa được công bố.

Luận án phục dựng lại một cách hệ thống và toàn diện về quá trình hình và phát triển, hoạt động, từ đó làm rõ đặc điểm, vai trò của lực lượng dân quân du kích ở địa bàn vùng ven Sài Gòn trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) và rút ra một số bài học kinh nghiệm.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Luận án góp phần khẳng định vai trò của lực lượng dân quân du kích ở vùng ven Sài Gòn trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) trong tổng quan cuộc chiến tranh cách mạng của Việt Nam. Luận án cũng góp phần bổ sung tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; đồng thời, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung; bổ sung vào truyền thống và kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ nói riêng và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng gợi mở những vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

 

      Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (Theo: gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)