Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986 - 2010)”

02/11/2018
Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Mậu Nhiệm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.

         Mục đích nghiên cứu của luận án

 

Luận giải rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986-2010) và đúc rút các kinh nghiệm lịch sử để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 

         Những đóng góp mới của luận án

 

- Một là, nghiên cứu có hệ thống về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam trong hơn 20 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới (1986-2010).

 

- Hai là, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần vào thành tựu chung của đất nước trong công cuộc đổi mới.

 

- Ba là, đúc rút các kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam trong tình hình mới hiện nay.

 

         Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

- Luận án góp phần vào việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc đổi mới nhận thức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ dân vận, mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân.

 

 

NCS. Lê Mậu Nhiệm chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

 

        Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)