Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973)”

01/05/2019
Ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Hoàng Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Quang Hải.

 

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

       Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về quá trình xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973. Nêu lên những đặc điểm, làm rõ những thành tựu, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

       Luận án hệ thống hóa nguồn tài liệu về chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc; phục dựng lại bức tranh toàn diện, có hệ thống về quá trình xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1973).

 

       Luận án góp phần khẳng định vị trí của lực lượng dân quân tự vệ trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, trên cơ sở đó phát huy vai trò đối với sự nghiệp xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ hiện nay.

 

       Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về lực lượng dân quân tự vệ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời góp phần cung cấp cơ sở luận cứ khoa học cho việc xây dựng lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

       Ý nghĩa lý luận: Luận án cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu về tổ chức lực lượng dân quân tự vệ. Cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

       Đóng góp về cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, giảng dạy về cơ cấu tổ chức, huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói riêng và cho việc nghiên cứu lịch sử quân sự, lịch sử kháng chiến chống Mỹ, về chiến tranh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

     Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những kinh nghiệm được nêu lên trong luận án có giá trị thực tiễn cao, có thể vận dụng cho việc tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ hiện nay.

 

       Luận án là tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu về lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)