Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (từ năm 1945 đến năm 1960)”

03/05/2019
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học:GS.TS. Trần Thị Vinh.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

Mục đích của luận án là làm rõ sự vận động và thay đổi của xã hội tiêu dùng Mỹ thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1960). Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những tác động của xã hội tiêu dùng đối với sự phát triển của nước Mỹ và đưa ra những gợi ý kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về quá trình phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ giai đoạn hậu Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1960). Luận án làm rõ một số vấn đề lý thuyết về xã hội tiêu dùng, chỉ ra sự vận động và tác động của xã hội tiêu dùng đến sự thay đổi tư duy, nhu cầu và hành động của người tiêu dùng Mỹ; phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của việc khuyến khích tiêu dùng ở Mỹ để từ đó rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

 

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần bổ sung vào việc nghiên cứu lịch sử Mỹ ở Việt Nam qua cách tiếp cận vấn đề tiêu dùng trong xã hội Mỹ thời kỳ 1945-1960. Luận án góp phần làm sáng rõ những vấn đề cơ bản cũng như tính hai mặt của một xã hội tiêu dùng phát triển nhất thế giới. Đây cũng là một cố gắng lấp vào khoảng trống trong các nghiên cứu về xã hội tiêu dùng ở Mỹ từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam và gợi ý về những định hướng cho sự phát triển của kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa.

 

Ý nghĩa thực tiễn: Việc nghiên cứu về xã hội tiêu dùng Mỹ thời hậu chiến với những mặt tích cực và tiêu cực của nó có thể đem lại những gợi ý cho Việt Nam trong việc điều chỉnh và đưa ra các chính sách có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt kinh tế, xã hội và phát triển bền vững cho Việt Nam.

 

        Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)