Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Phong trào thanh niên tình nguyện ở Việt Nam từ Nam 2000 đến năm 2014”

02/09/2019
Ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

       Làm rõ quá trình hình thành, phát triển, hoạt động và những đóng góp chủ yếu của phong trào Thanh niên tình nguyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước từ năm 2000 đến hết năm 2014.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

       Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống về phong trào Thanh niên tình nguyện từ năm 2000 đến năm 2014; đúc kết một số kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam.

 

       Đóng góp, bổ sung nguồn tài liệu có giá trị về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

       Luận án góp phần vào việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn và phong trào thanh niên, làm cơ sở khoa học cho việc đổi mới nhận thức và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

        Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy cán bộ Đoàn và công tác thanh niên ở các cơ sở đào tạo.

 

  Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (Theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)