Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986 - 2010)” (02/11/2018)

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Mậu Nhiệm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1986 đến năm 2010 (08/10/2018)

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội (02/10/2018)

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Vai trò của lực lượng dân quân du kích ở địa bàn vùng ven Sài Gòn trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)” (02/10/2018)

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thế Tài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hồ Sơn Đài; 2. PGS.TS. Trần Nam Tiến.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế kỷ XVI - XVII” (08/08/2018)

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Dương Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn; 2) PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010” (08/08/2018)

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Sỹ Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Quang Hải.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Thủ công nghiệp và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII” (03/06/2018)

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thùy Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình năm 1992 đến năm 2012” (02/06/2018)

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Mã số: 92 29 013. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên từ năm 1989 đến năm 2015” (10/02/2018)

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Tàu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật; 2) TS. Nguyễn Văn Thưởng.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Sự tiến triển trong quan hệ Mỹ - ASEAN từ năm 1997 đến năm 2015” (22/11/2017)

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Lê Minh Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 62 22 03 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Trần Khánh.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.