Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945 - 1975)

27/09/2012
Trong tập sách này, các tác giả không chỉ trình bày các sự kiện về quân sự, chính trị mà còn nêu lên nhiều sự kiện khác thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại....
Năm xuất bản: 0

 

Trên cơ sở các tập biên niên về thời kỳ 1945 - 1975 của Viện Sử học (đã xuất bản trong các năm 1975, 1976, 1990), trong tập biên niên này, các tác giả Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang, Nguyễn Tố Uyên, Lưu Thị Tuyết Vân đã cố gắng bổ sung thêm nhiều sự kiện còn thiếu, đổi mới cách yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

 

 

Viện Sử học

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)