Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (07/12/2018)

Ngày 4 - 12 - 2018, tại phòng họp tầng 3, Viện Sử học đã diễn ra buổi Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) do PGS. TS. Nguyễn Minh Tường làm Chủ nhiệm, chủ biên. Đây là một trong những đề tài thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ giai đoạn 2015-2016 của Viện Sử học (21/07/2014)

Giai đoạn 2013 - 2014, Viện Sử học đã và đang triển khai chương trình khoa học cấp Bộ, bao gồm 6 đề tài:

Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998) (11/05/2013)

06 đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990) (11/05/2013)

03 công trình đề tài cấp Bộ

Từ năm 2005 đến năm 2014 (11/11/2012)

Từ năm 2005 đến năm 2014

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)