Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990)

11/05/2013
03 công trình đề tài cấp Bộ

1. Lịch sử Việt Nam thế kỷ X-XIV

Chủ nhiệm: GS. Nguyễn Hồng Phong

 

2. Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918

Thực hiện: Ban Lịch sử Việt Nam Cận đại

 

3. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

Thực hiện: Ban Lịch sử Việt Nam Hiện đại

Viện sử học

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)