0x80070002 Viện Sử học

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội

12/09/2012

 

 

Cấp quản lý: Nhà nước

Mã số đề tài: KX.04

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Nam; 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 

Thời gian thực hiện: 1992-1997

Lĩnh vực khoa học đề cập: Xã hội;  Văn hoá;  Xã hội học;  Cơ cấu xã hội;  Chính sách xã hội; 

Nội dung:

Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, mã số KX.04, chủ nhiệm chương trình GS.PTS.Phạm Xuân Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình là đánh giá thực trạng cơ cấu xã hội (mà trọng tâm là phân tầng xã hội) và việc thực hiện các chính sách xã hội trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; Tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó “văn hóa sẽ đóng vai trò điều tiết” sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của phát triển; Dự báo xu hướng vận động của các quá trình trên, qua đó đề xuất hệ quan điểm và những kiến nghị, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

  Mr. Nam st

 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung đang được cập nhật