0x80070002 Viện Sử học

Đề tài cấp Nhà nước giai đoạn (1986-1990)

11/05/2013

 

1. Đề tài A2 (Một trong 8 đề tài của chương trình A - Những vấn đề lý luận và thực tiễn của thời kỳ quá độ ở Việt Nam): "  Di sản lịch sử và xuất phát điểm lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" do GS Văn Tạo phụ trách.

 

2. Đề tài 1 (Một trong 14 đề tài của Chương trình B - Cách mạng tư tưởng và văn hóa trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam):  "  Những vấn đề lý luận và phương pháp luận của cách mạng tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam"   do GS. Nguyễn Hồng Phong phụ trách.

 

Viện Sử học

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung đang được cập nhật