Vùng đất Nam Bộ (10 tập)

06/02/2018
Bộ sách chuyên khảo Vùng đất Nam Bộ 10 tập, là kết quả của chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất Nam Bộ thuộc đề án khoa học cấp Nhà nước do GS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm, được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép triển khai từ năm 2008, đến năm 2011, đề án được nghiệm thu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, đề án đã cho xuất bản thành các tập sách sau đây:
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 4557

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp I: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, TS. Trương Thị Kim Chuyên chủ biên.      

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp II: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII, GS.TSKH Vũ Minh Giang-TS. Nguyễn Việt đồng tác giả. 

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp III: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, GS.TS Nguyễn Văn Kim chủ biên.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp IV: Từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp V: Từ năm 1859 đến năm 1945, PGS.TS Đoàn Minh Huấn-PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp VI: Từ năm 1945 đến năm 2010, PGS.TS Trần Đức Cường chủ biên. 

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp VII: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa, GS.TS Ngô Văn Lệ chủ biên.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp VIII: Thiết chế quản lý xã hội, PGS.TS Vũ Văn Quân chủ nhiệm.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp IX: Tộc người và quan hệ tộc người, TS. Võ Công Nguyện chủ biên.

 

Vùng đất Nam Bộ, tâp X: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới, PGS.TS Võ Văn Sen chủ biên.

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.