Viện trợ nước ngoài cho Việt Nam (đối với Giáo dục và Đào tạo 1954-1975)

14/03/2019
Trong những năm qua, quan hệ đối ngoại trong đó có viện trợ và hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài dưới nhiều chiều cạnh khác nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về quá trình viện trợ giáo dục và đào tạo của các nước XHCN cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975. Bởi vậy, nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần nhìn nhận lại sự giúp đỡ to lớn về giáo dục và đào tạo của các nước XHCN, trao đổi chuyên gia giáo dục, tiếp nhận giáo dục và đào tạo lưu học sinh của Việt Nam cũng như vai trò, ý nghĩa của sự giúp đỡ đó trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1

Cuốn sách bao gồm 4 chương:

 

Chương I: Cơ sở viện trợ về giáo dục và đào tạo của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam dân chủ cộng hòa

 

Chương II: Viện trợ vật chất và trao đổi chuyên gia giáo dục

 

Chương III: Tiếp nhận giáo dục và đào tạo lưu học sinh Việt Nam

 

Chương IV: Nhận xét về viện trợ giáo dục và đào tạo của các nước XHCN cho Việt Nam dân chủ cộng hòa (1954-1975)

 

Cuốn sách góp phần nghiên cứu về quá trình viện trợ nước ngoài cho Việt nam đối với giáo dục và đào tạo, cung cấp những tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử, quan hệ quốc tế trong giai đoạn 194-1975, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm cần thiết cho sự nghiệp đổi mới, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cũng như công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)