Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam

14/03/2019
Cuốn sách nghiên cứu về quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế trong việc giải quyết một số hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 13x20,5 cm
Số trang: 1

Với Đại thắng mùa xuân năm 1975 của nhân dân Việt Nam, chiến tranh kết thúc là một thắng lợi có  ý nghĩa trọng đại, mang tính chất bước ngoặt, mở ra trang sử mới của dân tộc. Tuy nhiên, những thiệt hại to lớn mà chiến tranh để lại vẫn còn tồn tại lâu dàu và tác động đến quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tìm hiểu về hậu quả và quá trình giải quyết hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam không là một vấn đề lớn cần làm rõ để làm rõ những mặt trái, những di chứng lâu dài của chiến tranh, tuy nhiên cho đến nay một số công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã đề cập đến  hậu quả và việc giải quyết hậu quả chiến tranh ở một số góc độ khác nhau, song chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về sự hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam. Bởi vậy, cuốn sách “Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam” là một chủ đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 

Cuốn sách nghiên cứu về quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế trong việc giải quyết một số hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

 

Cuốn sách bao gồm 5 chương tập trung vào các vấn đề: Giải quyết hậu quả của chiến tranh hóa học, giải quyết hậu quả của bom mìn, vật liệu nổ; Giải quyết hậu quả của mất tích trong chiến tranh trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, cuốn có những nhận xét, đánh giá về hiệu quả, vai trò, vị trí, ý nghĩa của sự hợp tác này và rút ra một số kinh nghiệm cần thiết, cũng như những vấn đè cần tiếp tục khắc phục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.