Chính sách Cải lương hương chính ở Đồng bằng Bắc Kỳ và tác động của nó đến đời sống làng xã thời Pháp thuộc (trường hợp tỉnh Hà Đông)

10/06/2019
Cuốn sách trình bày về hệ thống chính quyền làng xã từ cổ truyền đến khi thực dân Pháp ban hành chính sách cải lương hương chính, tác giả đã phân tích rõ những tác động của chính sách ấy đến đời sống làng xã ở tỉnh Hà Đông nói riêng và đồng bằng Bắc kỳ nói chung trên các lĩnh vực chủ yếu gồm: bộ máy quản lý, kinh tế, văn hóa - xã hội.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 395

Cuốn sách nghiên cứu về làng xã thời phong kiến thông qua một số hương ước cổ truyền, trong đó nghiên cứu chính sách về làng xã của Pháp được cụ thể hóa bằng hương ước cải lương ở đông bằng Bắc Kỳ nói chung và tỉnh Hà Đông nói riêng. Thông qua việc nghiên cứu các nghị định, đạo dụ và các văn bản hương ước cải lương, tác giả đã phân tích những tác động của chính sách cải lương hương chính đến đời sống làng xã.

 

Hà Đông là một trong 5 tỉnh ở Bắc Kỳ được chính quyền thuộc địa chọn làm nơi thử nghiệm chính sách cải lương hương chính, vì vậy hà Đông là tỉnh trải qua quá trình cải lương hương chính hoàn chỉnh nhất kể từ bước thử nghiệm (1913-1921) đến ba cuộc cải lương hương chính tiếp theo (1921, 1927, 1941). Công cuộc cải lương hương chính của chính quyền Pháp ở Bắc Kỳ nói chung và ở tỉnh Hà Đông nói riêng đã có những thành công và thất bại, việc nghiên cứu chính sách cải lương hương chính của chính quyền Pháp là cơ sở khoa học cho việc kế thừa những mặt tích cực và hợp lý, khắc phục những hạn chế, tiêu cực cho việc cải cách hành chính đang diễn ra hiện nay, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, nhằm xây dựng một nông thôn hiện đại, văn minh.

 

Cuốn sách gồm 2 phần:

 

Phần I: Chính sách cải lương hương chính của chính quyền Pháp ở đồng bằng Bắc Kỳ: Khái quát chung về hệ thống chính quyền làng xã cổ truyền ở đồng bằng Bắc kỳ, chính quyền Pháp với bộ máy quản lý làng xã truyền thống ở Bắc Kỳ và quá trình chuẩn bị và thực hiện cuộc cải lương hương chính của chính quyền Pháp.

 

Phần II: Tác động của chính sách cải lương hương chính đến đời sống làng xã thời Pháp thuộc (trường hợp tỉnh Hà Đông): Miêu tả bối cảnh xã hội tỉnh Hà Đông và những tác động của chính sách cải lương hương chính đến bộ máy quản lý, kinh tế làng xã và một số hoạt động văn hóa - xã hội ở tỉnh Hà Đông từ năm 1921 đến năm 1945.

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)