Kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của Viện trợ Hoa Kỳ (1955 - 1975)

28/12/2017
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Số trang: 375

 

Cuốn sách trình bày có hệ thống về vị trí của miền Nam Việt Nam trong chính sách viện trợ của Hoa Kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tác giả đã dành một phần quan trọng của công trình để nêu rõ tình hình kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ trên những lĩnh vực chủ yếu: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính ngân hàng...

 

Tác giả đã đưa ra những nhận xét bước đầu về tác động của viện trợ Hoa  Kỳ đối với kinh tế Việt Nam Cộng hòa.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.