Hội thảo khoa học: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)”

12/08/2019
Bản Di chúc là sự tổng kết những quan điểm, tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, suy tư cũng như những mong mỏi, hy vọng của Người. Đó là những lời văn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế...

 

Ngày 14-8-2019, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)”.   

 

 

Là một tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong khoảng thời gian tương đối dài, từ năm 1965 đến năm 1969, bản Di chúc là sự tổng kết những quan điểm, tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, suy tư cũng như những mong mỏi, hy vọng của Người. Đó là những lời văn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế...   

 

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 102 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, của những người làm công tác giảng dạy, công tác bảo tàng... thuộc nhiều đơn vị từ trung ương đến địa phương như: Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Học viện Báo chí Tuyên truyền; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh...   

 

 

Mục tiêu của cuộc Hội thảo tập trung làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".       

 

 

Hội thảo tập trung vào năm chủ đề lớn: Bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước; những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người.       

 

 

Những ý kiến thảo luận của các nhà khoa học tại hội thảo đã góp phần làm sáng rõ hơn về những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử, đồng thời đó cũng là những tư liệu quan trọng để Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống chi nhánh trong cả nước tiếp tục nghiên cứu, tổ chức tốt hơn nữa nhiệm vụ phục vụ công chúng, độc giả đến tham quan, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.      

 

P.V

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)