Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

08/01/2018
Tính đến cuối tháng 12 năm 2017, tổng số đảng viên của Chi bộ Viện Sử học là 30 đồng chí, bao gồm: 3 đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại nước ngoài, 27 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện Sử học, trong đó có 23 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị...

Ngày 29-12-2017, Chi bộ Viện Sử học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tham dự Hội nghị có đông đủ các đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ Viện Sử học, đồng chí Đinh Quang Hải-Bí thư Chi Bộ-Viện trưởng Viện Sử học đọc Báo cáo tổng kết trước Hội nghị.     

 

 

Báo cao cho biết, tính đến cuối tháng 12 năm 2017, tổng số đảng viên của Chi bộ Viện Sử học là 30 đồng chí, bao gồm: 3 đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại nước ngoài, 27 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện Sử học, trong đó có 23 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Có 3 đảng viên đã có quyết định nghỉ công tác nhưng vẫn sinh hoạt tại Chi bộ, là các đồng chí: Trần Đức Cường, Tạ Thị Thúy và Nguyễn Hữu Đạo.        

 

 

Với những nỗi lực của cả tập thể, trong năm 2017, Chi bộ Viện Sử học đã đạt được một số thành tựu như sau:       

Công tác chính trị, tư tưởng  

Chi bộ Viện Sử học nghiêm túc thực hiện và tham gia đầy đủ các buổi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (toàn thể đảng viên tham gia), như: Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 của BCHTWĐ lần thứ 4 (khoá XII) và Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Hội nghị lần thứ năm BCHTWĐ khoá XII và Hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”; Nghị quyết Trung ương 6 BCHTWĐ (khoá XII)...

 

 

Chi bộ Viện Sử học luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Trên cơ sở đó, Ban Chi ủy đã chủ động xây dựng Chương trình hành động một cách cụ thể, chi tiết cho từng quý trong năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chi bộ đã quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, phê bình và tự phê bình các tập thể, cá nhân (nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền) trong đơn vị được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ và thẳng thắn.         

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 457-KH/ĐU ngày 7/3/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với chủ đề năm 2017 “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Chi bộ Viện Sử học cũng đã chỉ đạo các cán bộ và đảng viên trong cơ quan xây dựng bằng văn bản Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.       

Kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu của tổ chức Đảng cấp trên, do đó, tất cả đảng viên trong Chi bộ không những không có biểu hiện sai lệch về lập trường tư tưởng, đạo đức và phẩm chất của người đảng viên mà còn không ngừng nâng cao lập trường, tư tưởng và chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được quần chúng trong cơ quan tin tưởng và tín nhiệm cao.  

 

 

Đặc biệt, sau khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện, tích cực tham gia phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nên mỗi cá nhân cũng như tập thể Chi bộ. Không có cán bộ, đảng viên nào có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.    

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên  

+ Chủ động xây dựng Chương trình công tác của Chi bộ một cách cụ thể từng quý trong năm 2017; có ý kiến tham gia trong việc đánh giá, rà soát và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ của Viện cũng như các phòng ban trong giai đoạn tiếp theo.        

+ Chi bộ có ý kiến bằng văn bản đồng ý với Lãnh đạo Viện về việc bổ nhiệm 02 cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng; đảm bảo chế độ tăng lương đúng định kỳ, ra quyết định tăng lương cho 12 viên chức theo đúng quy định hiện hành (trong đó có 10 cán bộ được tăng lương thường xuyên, 2 cán bộ tăng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong công tác); 3 cán bộ được xét đặc cách thăng hạng từ NCVC lên NCVCC, 1 cán bộ đang hoàn thiện hồ sơ dự thi thăng hạng từ NCVC lên NCVCC, 3 cán bộ đạt kết quả cao trong kỳ thi thăng hạng từ NCV lên NCVC.         

+ Sát sao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Có 1 cán bộ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ, 3 cán bộ đã trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học xã hội. Đến tháng 12 năm 2017, có 13 nghiên cứu sinh đang theo học chương trình đào tạo tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo trong nước và có 4 cán bộ đang học tập chương trình nghiên cứu sinh nước ngoài (Đức 1, Đài Loan 1 và  Trung Quốc 2); nhiều cán bộ trẻ tham gia học nâng cao trình độ ngoại ngữ ở trong và ngoài nước.

 

 

- Chi bộ Viện Sử học thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 450-HD/ĐU ngày 28/2/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Viện Sử học nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 2 đồng chí được quy hoạch chức danh Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ; 3 đồng chí được quy hoạch chức danh Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ và 2 đồng chí được quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ.

- Chi bộ Viện Sử học chủ động rà soát, xin ý kiến bổ sung 2 đồng chí tham gia cấp ủy và đã được Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chuẩn y. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cấp ủy Chi bộ Viện Sử học nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 5 đồng chí.  

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ đều đặn hàng tháng một lần. Khi có yêu cầu, Chi bộ tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

 

 

- Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong Chi bộ luôn được chú ý: Có 2 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú; đang hoàn thiện hồ sơ xét chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; đã tổ chức kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng, đang hoàn thiện hồ sơ xét kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng; đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sinh hoạt đảng cho 1 đảng viên.     

- Hoàn thiện công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên tại Chi bộ.

- Tình hình chính trị và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Chi bộ được đảm bảo, tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết trong cơ quan.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Chi bộ luôn bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy, cũng như của Ủy ban Kiểm tra, để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát.  

Chi bộ Viện Sử học chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng cấp trên cũng như của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; tuân thủ nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Chi bộ Viện Sử học luôn coi trọng công tác dân vận, bám sát hoạt động theo đúng Chương trình công tác năm 2017 của Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.    

Chi bộ Viện Sử học đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (công tác nghiên cứu khoa học) và các hoạt động khác (như đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn).  

Chi bộ đã chỉ đạo sát sao tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công đoàn viên; lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm trọng mọi hoạt động, đặc biệt là có những chỉ đạo cụ thể, chi tiết cho Chi đoàn cơ sở Viện Sử học tổ chức thành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019. Các tổ chức khác như Chi hội Cựu chiến binh, Tiểu ban Vì sự tiến bộ phụ nữ... cũng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành tích chung của tập thể Viện Sử học.

Công tác khoa học      

- Đã nghiệm thu, thanh lý và cấp Giấy chứng nhận của Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia cho 6 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2015-2016; hoàn thiện thủ tục thanh lý Hoạt động khoa học chung và hệ đề tài cấp cơ sở năm 2016.  

- Thực hiện đúng nội dung và tiến độ của 6 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2017-2018; tổ chức nghiệm thu thành công 21 đề tài cấp cơ sở năm 2017.     

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh và thẩm định dự toán kinh phí 19 đề tài cấp cơ sở năm 2018; xét duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học của hoạt động chung năm 2018.        

- Tổ chức nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệm vụ trọng điểm cấp bộ Quan hệ biên giới lãnh thổ giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với các nước láng giềng trên đất liền do PGS.TS. Đinh Quang Hải làm Chủ nhiệm.    

- Thực hiện đúng kế hoạch các nội dung công việc năm 2017 của 8 đề tài độc lập cấp Nhà nước thuộc Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam.   

- Phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo cấp quốc gia, cấp tỉnh tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang...; tiếp tục có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản về các nhân vật, sự kiện lịch sử phục vụ công tác xếp hạng di tích cấp quốc gia cho địa phương.          

- Tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử, địa chí của một số địa phương như Hải Dương, Bắc Cạn...              

- Nhiều cán bộ của cơ quan trực tiếp tham gia các đề tài, dự án và hội thảo, tọa đàm khoa học ở trong và ngoài nước; tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học ở Học viện Khoa học xã hội và nhiều cơ sở đào tạo khác trong cả nước.        

Kết thúc Hội nghị, 100% các đại biểu tham dự đều đồng ý đề cử Chi bộ Viện Sử học là tâp thể trong sạch, vững mạnh trong năm 2017, đề nghị cấp trên khen thưởng. Bằng hình thức bỏ phiếu, các đảng viên: Lê Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Mão, Võ Kim Cương là các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đảng viên còn lại đều hoàn hành tốt nhiệm vụ năm 2017, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Cũng tại Hội nghị, Chi bộ Viện Sử học đã xin ý kiến biểu quyết chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên dự bị là các đồng chí: Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Lan Dung và Đinh Thị Hải Đường. Kết quả 100% đều tán thành và đề nghị Chi bộ Viện Sử học hoàn thiện hồ sơ trình Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam công nhận là đảng viên chính thức.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Đinh Quang Hải-Bí thư Chi bộ Viện Sử học đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Đạo.

Đ.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.