Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

10/01/2018
Trong năm 2017, các hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã luôn bám sát thực tiễn nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu tốt nhằm đưa ra những kiến nghị tư vấn chính sách có chất lượng, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ngày 10 - 1 - 2018, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

Về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch -  PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng Khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn Thanh niên; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị còn có sự tham dự của các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2017.  

 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Hàn lâm. Trong năm 2017, các hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã luôn bám sát thực tiễn nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu tốt nhằm đưa ra những kiến nghị tư vấn chính sách có chất lượng, góp phần  phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.   

 

 

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2018, Giáo sư Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng thời nhấn mạnh các định hướng sau đây:    

 

1/ Chủ động đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu, xây dựng môi trường đoàn kết, dân chủ nhằm khuyến khích sáng tạo, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hướng tới tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong nghiên cứu khoa học.

 

2/ Tiếp tục kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách và đào tạo; chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước cũng như những động thái, xu thế biến đổi của tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.    

 

3/ Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng mạng lưới hợp tác trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH và Nhân văn có uy tín trong khu vực.

 

4/ Tiếp tục chuẩn hóa hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng và uy tín đào tạo của Học viện KHXH; phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước.

 

5/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác.

 

6/ Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nghiên cứu, vận dụng chế độ, chính sách đối với viên chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức nghiên cứu từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015.

 

7/ Đổi mới tư duy quản trị, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, từng bước áp dụng cơ chế khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học nhằm phát huy tính dân chủ, tự chủ và sáng tạo của các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

8/ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại và đồng bộ; sắp xếp, quy hoạch, triển khai xây dựng mới các trụ sở làm việc của các viện nghiên cứu chuyên ngành trên cơ sở bám sát đề án quy hoạch tổng thể Viện Hàn lâm.

 

9/ Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt đến phát triển quan hệ đối tác chiến lược về khoa học xã hội, chú trọng và tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi cả trong và ngoài nước.

 

10/ Chủ động và tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện hướng tới Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (1953-2018).

 

 

Báo cáo đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là:

 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, triển khai phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giản biên chế; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; có chính sách thích hợp trong tuyển dụng và đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài, rút ngắn thời gian đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia trên một số lĩnh vực nghiên cứu mà Viện Hàn lâm có ưu thế.

 

Thứ hai, chú trọng chất lượng và hiệu quả của các công trình, đề tài nghiên cứu; tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các công trình, đề tài trọng điểm cấp Nhà nước và cấp bộ đúng tiến bộ, đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có chế tài thưởng, phạt nghiêm minh đối với các đề tài, nhiệm vụ không đạt yêu cầu chất lượng, chậm tiến độ. Xây dựng các chương trình nghiên cứu liên ngành, đa ngành nhằm nâng cao năng lực liên kết, phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm…

 

Thứ ba, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực (nguồn nhân lực có chất lượng cao); có chiến lược cụ thể và đề xuất với Nhà nước cơ chế đãi ngộ thích hợp nhằm thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia và lãnh đạo quản lý các cấp. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học đầu ngành trong từng lĩnh vực và đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị về các vấn đề liên quan trực tiếp tới quốc kế dân sinh, những vấn đề ở tầm chiến lược, vĩ mô và dài hạn của đất nước.

 

Thứ tư, tiếp tục tăng cường kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

 

Thứ năm, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các công trình được xuất bản; có cơ chế hỗ trợ và khen thưởng thích hợp nhằm khuyến khích nâng cao số lượng các công bố quốc tế…

 

Thứ sáu, tiếp tục thắt chặt công tác tuyển sinh, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đổi mới chương trình, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng đào tạo của Học viện KHXH…

 

Thứ bảy, tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước…  

 

Thứ tám, đổi mới toàn diện công tác quản lý khoa học từ khâu đề xuất nghiên cứu đến lựa chọn, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu theo hướng chú trọng chất lượng và hiệu quả, ưu tiên các đề tài có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao…

 

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, công tác nghiên cứu, đào tạo và phục vụ nghiên cứu…  

 

Thứ mười, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu KHXH của Viện Hàn lâm…

 

Với tinh thần “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp và Hiệu quả” toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2018, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

 

P.V (Theo: vass.gov.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.