Hội thảo khoa học quốc tế: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay"

02/03/2018
Ngày 26-2-2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2018).

Chủ trì hội thảo có: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Tham dự Hội thảo còn có: Giáo sư, Tiến sỹ Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Hạ nghị sỹ, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Đu-ma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan Trung ương; các nhà khoa học đến từ Liên bang Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào, Ấn Độ, México, Nhật Bản, Liên Bang Đức, Thụy Điển và đông đảo học giả, nhà nghiên cứu trong nước.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ănghen soạn thảo đã được công bố vào tháng 2 – 1848, tác phẩm trình bày toàn bộ quy luật phát triển cơ bản của xã hội hiện đại; sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; tính tất yếu bị phủ định của chủ nghĩa tư bản và tính tất thắng của chủ nghĩa cộng sản.

 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo khoa học, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: kỷ niệm 170 năm ra đời Tuyên ngôn của Đảng Công sản là dịp thêm một lần nữa nhìn nhận sâu sắc giá trị đích thực và sức sống bền vững của những tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng cơ bản đó cho phù hợp với thời đại ngày nay, phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới; thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để nhận diện, đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn, góp phần đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp.

 

88 năm qua, được soi sáng bởi tư tưởng của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo của cách mạng Việt Nam luôn xác định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Mục đích cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn phù hợp với tư tưởng cơ bản và chủ đạo của Tuyên ngôn: đó là giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách áp  bức bóc lột; thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đối với cách mạng Việt Nam, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có vị trí đặc biệt quan trọng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh thần của Tuyên ngôn qua đọc và tiếp thu nội dung cơ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê nin vào năm 1920 tại Paris (Pháp). Đây là một trong những tác phẩm thể hiện đúng đắn, sinh động tinh thần của Tuyên ngôn trong bối cảnh lịch sử mới của các cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua là minh chứng sống động thể hiện sự vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo tinh thần của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong điều kiện mới. Sự thật lịch sử đó xác nhận tính khoa học, cách mạng và sáng tạo của các nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn.

 

Tại Hội thảo, có 8 tham luận được trình bày với các chủ đề: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản – những bài học lý luận và thực tiễn cho thời đại hiện nay (Hansjorg Herr- Trường Kinh tế, Luật Berlin); Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc (PGS Chu An Đông – Học viện Chủ nghĩa Mác, Đại học Thanh Hoa); Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. MÁc và Ph. Ăngghen và phân tích so sánh quá trình hcuyển đổi kinh tế tại Nga, Trung Quốc và Việt Nam (A. Ostrovskii- Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga); Tác động của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đối với cách mạng ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay (PGS. TS Thongsalith Mangnomek - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào); Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong sự phát triển chủ nghĩa Mác ở Nhật Bản (Hiroshi Onishi – Đại học Keio, Nhật Bản); Vấn đề phát triển và môi trường trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Ấn Độ (GS. Vinod K.Sharma – Viện Hành chính công Ấn Độ, New Delhi, Ấn Độ); Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản và mô hình phát triển của nước Nga hiện nay ( Dmitry Georgievich Novikov - Ủy ban Đối ngoại Đu-ma quốc gia Nga) và Phát biểu của Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

Ngoài ra Hội thảo đã nhận được hơn 50 tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội đến từ Liên ban Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào, Ấn Độ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, các tham luận tập trung làm rõ 3 vấn đề lớn:

 

Thứ nhất, khẳng định giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của các tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản hàm chứa những nguyên lý cơ bản có giá trị của chủ nghĩa Mác. Những nguyên lý cơ bản đó phản ánh đúng đắn, sâu sắc các quy luật vận động, phát triển của lịch sử nhân loại. Suốt 170 năm qua, thực tế đã xác nhận rằng, giá trị vĩ đại nhất của bản Tuyên ngôn là đã cung cấp cho nhân loại nhận thức khoa học về quy luật phát triển cơ bản của thế giới hiện đại; qua đó, truyền cảm hứng tích cực cho nhiều thế hệ những người làm cộng sản, công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong công cuộc cải tạo xã hội theo hướng tiến bộ, văn minh và chủ nghĩa xã hội.

 

Thứ hai, phê phán những quan điểm, hành vi lệch lạc, sai trái, thù địch để bảo vệ tư tưởng khoa học, cách mạng trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội khoa học. 170 năm qua, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác nói chung luôn phải đối mặt với sự chống phá của đủ các loại kẻ thù. Có kẻ tấn công trực diện, công khai; có kẻ chống Mác nhưng lại khoác áo Mác. Chúng dùng đủ các phương thức, thủ đoạn để cắt xén, xuyên tạc, vu cáo hòng làm tê liệt chủ nghĩa Mác – Lênin, chôn vùi Tuyên ngôn, nhất là khi cách mạng gặp khó khăn hay lâm vào thoái trào. Bằng những lập luận sâu sắc, những luận cứ thuyết phục, các nhà khoa học đã bảo vệ, khẳng định giá trị khoa học, cách mạng của Tuyên ngôn; vạch trần, phê phán, bác bỏ những quan điểm, hành động sai trái, thù địch đối với Tuyên ngôn và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

 

Thứ ba, phân tích làm rõ vấn đề vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo các nguyên lý trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc và xu thế vận động chung của thời đại. Tuyên ngôn nói riêng, chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung là lý luận của sự phát triển. Nó có nhu cầu và khả năng thường xuyên nạp thêm năng lượng mới từ thực tiễn cuộc sống. Từ đòi hỏi mới của thực tiễn cách mạng, từ sự soi rọi về tinh thần và phương pháp của Tuyên ngôn,  các tham luận cho rằng, bên cạnh những nội dung đã được khẳng định, cần phải vận dụng sáng tạo, một số nội dung trong Tuyên ngôn cần được nhận thức lại hoặc bổ sung, phát triển cho sâu sắc và hợp lý hơn với điều kiện lịch sử mới.

 

Có thể khẳng định, Hội thảo khoa học đã khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị lý luận, phương pháp luận từ các nguyên lý cơ bản, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa chính trị to lớn và trường tồn của tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản với sự nghiệp cách  mạng thế giới và cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Hội thảo đã tuyên truyền, củng cố, bổ sung nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 

Nhân dịp này Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao Huy chương kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tặng các đồng chí: Võ Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Thắng.

PV

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)