Hội thảo khoa học "Quốc tế Cộng sản - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"

09/03/2019
Ngày 05/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc tế Cộng sản – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản (1919-2019).

Tham dự Dự hội thảo có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Đoàn chủ trì và chỉ đạo Hội thảo gồm: PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ, cách đây 100 năm, vào đầu tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (hay còn gọi là Quốc tế III) được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, có tác động sâu sắc, nhiều mặt đối với lịch sử thế giới hiện đại, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đối với cách mạng Việt Nam. 100 năm đã trôi qua, các giá trị đích thực của Quốc tế Cộng sản vẫn hiện hữu, lan tỏa trong hoạt động của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn, PGS,TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

 

 

Với gần 40 tham luận, Hội thảo đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử và thực tiễn: Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lịch sử thế giới hiện đại, đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế III ra đời đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chủ nghĩa cơ hội, xét lại; góp phần đẩy nhanh sự hình thành các Đảng Cộng sản ở nhiều nước; là trung tâm đoàn kết các đảng cách mạng chân chính trên thế giới; là quốc tế của hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

 

Quốc tế III – tổ chức quốc tế của giai cấp vô sản – được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1919 tại Matxcơva (Liên Xô), kế tục sự nghiệp của Quốc tế  I (1864-1872) và những thành quả hoạt động cách mạng của Quốc tế II  trong giai đoạn Ph.Ăng-ghen giữ vai trò lãnh đạo (1889-1895). Nét đặc trưng nhất của Quốc tế III  là  gắn với sự ra đời của CNXH, mở đầu là Liên bang cộng hòa XHCN Xôviết (Liên Xô), đã khẳng định sự đúng đắn của V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga, kiên định thực hiện khẩu hiệu nói trên  trong vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, chống chủ nghĩa cơ hội các màu sắc, chống trào lưu xã hội - dân chủ.

 

 

Trong suốt quá trình tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quốc tế I và Quốc tế II; khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của sự đoàn kết, thống nhất phong trào cộng sản, công nhân quốc tế là đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tác phẩm Quốc tế thứ ba và địa vị lịch sứ của nó viết vào tháng 4-1919, Lênin khẳng định đặc trưng, sứ mệnh của Quốc tế Cộng sản là “thi hành, áp dụng những giáo huấn của chủ nghĩa Mác và thực hiện lý tưởng cổ truyền của CNXH và của phong trào công nhân”; “Ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Quốc tế III là ở chỗ nó đã bắt đầu đem thực hiện khẩu hiệu vĩ đại nhất của Mác, khẩu hiệu tổng kết bước tiến trong một thế kỷ của chủ nghĩa xã hội và của phong trào công nhân, khẩu hiệu biểu hiện thành khái niệm: chuyên chính của giai cấp vô sản”.

 

PV (theo www.hcma.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)