Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

08/08/2018
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các vấn đề cơ bản, cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng sự góp mặt của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, các đồng chí Trưởng, Phó Phòng và các đồng chí đảng viên của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

 

Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị lần thứ bảy đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm báo cáo phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

 

Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

 

 

 

          Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo đó, 2 trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

 

5 đột phá bao gồm: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó, nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

 

 

Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiệm nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

 

 

Từ những kết quả tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đồng chí Đặng Nguyên Anh đề nghị, cấp ủy và các chi bộ trong Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

PV (theo vass.gov.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)